Firda og Sanner-draumen

I leiaren 4. juni skriv Firda om HAFS og er tydeleg på at ein ønskjer å sluse desse kommunane inn i Indre Sunnfjord. Det må skje dess før, dess betre, heiter det, og politikarane vert oppmoda til å tenkje endå meir overordna. Dessverre ser det ikkje ut til at leiarskribenten klarer å løfte sitt eige […]

Read more "Firda og Sanner-draumen"

H og V stemte ned HAFS-forhandlingar

I dag var skjebnedagen for Askvoll. Kommunen si framtid. Rådmannen hadde innstilt på å gå vidare med Liten SiS-alternativet. Framlegget hans fekk null røyster. Ein del av oss hadde snakkast på førehand for å avtale eit alternativt framlegg. Dei raudgrøne partia hadde framforhandla eit forslag som gjekk på å halde døra open både for SiS […]

Read more "H og V stemte ned HAFS-forhandlingar"

GAUTE SI GLASKULE: KORLEIS SER FRAMTIDA UT FOR ASKVOLL KOMMUNE? DEL 3: LOKALDEMOKRATIET

Lokaldemokratiet er kanskje det viktigaste når det gjeld denne reforma. I kommunestyret i Askvoll i dag har vi 21 representantar. Det blir 143 innbyggjarar per folkevalde. Når kommunane blir slått saman, blir det færre folkevalde, dvs. fleire innbyggjarar per folkevald. I intensjonsavtala for HAFS er det foreslått 27 medlemmer av kommunestyret, då aukar innbyggjartalet per […]

Read more "GAUTE SI GLASKULE: KORLEIS SER FRAMTIDA UT FOR ASKVOLL KOMMUNE? DEL 3: LOKALDEMOKRATIET"

GAUTE SI GLASKULE: KORLEIS SER FRAMTIDA UT FOR ASKVOLL KOMMUNE? DEL 2: TENESTENE

Del 2 i glaskuleserien gjeld dei kommunale tenestene. Dette er ein del av det eg sa på debattmøte om kommunereforma tidlegare i kveld. Administrasjonen i Askvoll kommune har utgreidd alternativet med korleis vi vil klare oss dersom vi blir ståande åleine. I oppsummeringa for dei store tenesteområda helse, omsorg og oppvekst, heiter det blant anna: […]

Read more "GAUTE SI GLASKULE: KORLEIS SER FRAMTIDA UT FOR ASKVOLL KOMMUNE? DEL 2: TENESTENE"

Strevsamt i opposisjon

Somme tider er det strevsamt å vere opposisjonspolitikar. I eit parti der ein er åleine representant, og der ein prøver å kare i hop eit raudgrønt samarbeid. Når ein prøver å fremje ei sak som ein meiner er til det beste for lokalsamfunnet, og ikkje vinn fram slik ein helst hadde ønska. I kommunestyret i […]

Read more "Strevsamt i opposisjon"

Spennande tider

Det er interessant og morosamt å sitje i kommunestyret. Ei erfaring rikare vart eg på onsdag, då eg leia mitt første møte i komiteen for oppvekst og kultur. Oppgåva er først og fremst å vere møteleiar, og komiteen skal ikkje gjere vedtak, berre tilrå, men likevel. Eg fekk komiteen med på to av SV sine […]

Read more "Spennande tider"